Beleidsplan 2019-2023

Stichting Care For Kenya            

beleidsplan

2019-2023

Stichting Care For Kenya

Strategisch beleidsplan 2019-2023

1. Inleiding

Stichting Care For Kenya is opgericht om kansarmen in Kenya hulp te bieden. De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de leefomgeving van kansarmen in Kenya. We willen dit doel bereiken door het bieden van gedegen onderwijs , welzijn en huisvesting.

Het beleidsplan is geschreven voor de periode van 2019-2023. Er is de mogelijk dat het bestuur van Care For Kenya eerder de strategie en het beleid aanpast.

Dit beleidsplan is vastgesteld en goedgekeurd in de stichtingsbestuursvergadering van 19 december 2018.

Het stichtingsbestuur,

Berend de Boer (voorzitter)

Gerda de Boer van der Meer (Secretaris)

Siemen de Boer (Penningmeester)

2. Missie & Visie

Missie:

Care For Kenya wil kansarmen in Kenia hulp bieden bij het verbeteren van de levensomstandigheden en de mogelijkheid bieden tot zelfstandigheid.

Visie:

Care For Kenya wil vanuit Nederland helpen om kansarmen in Kenya een toekomstmogelijkheid te bieden. Wij willen dat gaan doen door het geven van gedegen onderwijs, welzijn en huisvesting.  Ons doel is dat de kansarmen zelf in het levensonderhoud kunnen voorzien en hun eigen waardig bestaan kunnen opbouwen. 

Kernprincipe van Stichting Care For Kenya

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt:

Stichting Care For Kenya heeft als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarmen in Kenia en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door kansarmen ondersteuning te bieden in gedegen onderwijs, welzijn en huisvesting en daardoor de mogelijkheid tot zelfstandigheid te geven.

Vanuit dit kern principe zijn de volgende strategische speerpunten afgeleid:

1. Huisvesting

Het is belangrijk dat d.m.v. de hulpverlening een veilige plaats geboden wordt om te wonen.

2. Welzijn

Goede gezondheid is van essentieel belang.  Door de juiste huisvesting, noodzakelijke medische zorg en het voorzien van levensmiddelen willen wij kansarmen in Kenya ondersteuning bieden.

3. Scholing

Het is van  belang dat de kansarmen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Hiervoor is scholing essentieel. Dit willen we in de komende jaren realiseren door de kansarmen een passende opleiding te bieden en de kinderen deze opleiding te laten volgen.

We willen de kansarmen motiveren om goed hun best te doen om te werken aan een zelfstandige en goede toekomst waarin zelfvoorziening een belangrijke factor is.

4. Persoonlijk contact

Regelmatig is er door het persoonlijk bezoeken van de projecten een goed contact met de leidinggevenden van de projecten die ondersteund worden. Dit is belangrijk om een band op te bouwen. De kansarmen krijgen hierdoor gevoel van eigenwaarde als ze weten dat er een groep mensen in Nederland hulp bieden en zorg dragen voor deze kansarmen om ze de mogelijkheid te geven tot zelfstandigheid. Tevens is dit een vorm van indirect toezicht.

4. Beleid

Afwezigheid van winstoogmerk

Het stichtingsbestuur streeft ernaar de behaalde opbrengsten maximaal ten goede te laten komen aan haar doelstellingen en zal ten alle tijden ernaar streven de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden.

Dit wordt gerealiseerd door:

4.1. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen enkele beloning. Uitsluitend gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

4.2. Administratieve organisatie

De administratie en de jaarrekening  van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur.

4.3. Vermogen van de instelling

De stichting houdt niet meer vermogen aan dat redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

4.4. Het vermogen van de stichting

Geen enkele (rechts) persoon heeft  doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting, dus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het zijn of haar eigen vermogen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft niet tot doel om het eigen vermogen te laten groeien.

Bestemming liquidatiesaldo

Mocht om welke reden dan ook de Stichting Care For Kenya het werk niet kunnen voortzetten en de stichting geliquideerd zal moeten worden, dan zal bij een batig liquidatiesaldo  dit worden besteed aan een ANBI instelling  met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

5. Activiteiten

5.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting verricht de volgende werkzaamheden:

  • Het bieden van de mogelijkheid om de leefomstandigheden te verbeteren voor de kansarmen door gedegen onderwijs, welzijn en huisvesting te bieden.  

5.2 Werving en beheer van gelden

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

  • Eenmalige en periodieke donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Subsidies
  • Alle andere verkrijgingen en baten

5.3. Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende zaken:

  • Huisvesting
  • Voorzien in levensmiddelen
  • Het bieden van de mogelijkheid tot goede scholing
  • Medische verzorging

Alle (actuele) informatie omtrent de stichting is te vinden op de website http://www.careforkenya.nl.